تبلیغات
ارجا نیوز - انتخابات شوراها-کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان

» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

 

فصل دوم - انتخابات

‌الف - كیفیت انتخابات

ماده 17 - انتخاب اعضاء شورای روستا و شهر [31]به صورت مستقیم، عمومی، با رأی  مخفی و اكثریت نسبی آراء خواهد بود.

‌تبصره - در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا‌افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است.

‌ماده 17 مكرر - وزارت كشور می‌تواند با هماهنگی هیأت مركزی نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام یا تعدادی از حوزه‌های انتخابیه با استفاده از‌رایانه انجام دهد.[32]

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی  با ارائه شناسنامه رأی  دهد.

‌تبصره - در انتخابات میان‌دوره‌ای، در هر حوزه كسانی حق رأی  دارند كه در‌انتخابات قبلی آن دوره در همان حوزه رأی  داده باشند یا در هیچ حوزه‌ای رأی  نداده باشند.[33]

ماده 19 - در موارد زیر برگ‌های رأی  باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی  مذكور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

  الف - آراء ناخوانا باشد.

ب - آرائی كه از طریق خرید و فروش به دست‌آمده باشد.

ج - آرائی كه دارای نام رأی ‌دهنده یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد.

‌د - آرائی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

هـ - آرائی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد.

‌تبصره - چنانچه برگ رأی  مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود.

  ماده 20 - در موارد زیر برگ‌های رأی  باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورتجلسه قید و برگ‌های رأی  مذكور‌ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

  الف - كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر یا پلمپ[34] انتخاباتی باشد.

ب - كل آرای مندرج در صورتجلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی  آن فاقد اوراق رأی  با برگ‌های تعرفه باشد.

ج - آرائی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد.

هـ - آرائی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی  انتخاباتی نوشته شده باشد.

‌و - آرای كسانی كه به سن قانونی رأی  دادن نرسیده باشند.

‌ز - آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی اخذ شده باشد.

ح - آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

ط - آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ی - آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد.

ك - آرایی كه با تقلب و تزویر "‌در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش" به دست آمده باشد.

‌تبصره 1 - آرای زاید مذكور در بند(ج) به قید قرعه از كل برگهای رأی  كسر می‌شود.

‌تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأی ‌دهنده بیش از یك برگ رأی  به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزء آرای مأخوذه محسوب‌نخواهد شد.

ماده 21 - در صورتی كه در برگ رأی  علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی  باطل نیست و فقط اسامی اضافه‌خوانده نمی‌شود.

ماده 22 - در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی  بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود.

ماده 23 - در صورتی كه در برگ رأی  نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی  برای او محسوب می‌شود.

ماده 24 - در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه‌های ثبت نام‌و اخذ رأی  و در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه بیش از ده‌نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی  یك نفر نماینده جهت حضور در محل‌شعب اخذ رأی  به هیأت اجرائی معرفی نمایند.

‌تبصره - چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی  مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرائی و نظارت كتباً اعلام خواهند‌نمود.

ب - شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان

‌ماده 25 - انتخاب‌كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1 - تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

2 - حداقل سن 18سال[35] تمام در روز اخذ رأی .

3 - سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی ، به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت.

‌تبصره - كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یك سال قبل از‌انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی  دهند.

‌ماده 26 - انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

  الف - تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.[36]

  ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

د - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

هـ - دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق‌دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست‌هزارنفرجمعیت،داشتن حداقل مدرك لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزارنفرجمعیت.[37]

و - دارا بودن كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا كارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.[38]

تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

‌تبصره 2 - اعضاء شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضاء شورا از محدوده‌حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

‌ماده 27 - اعضاء هیأتهای اجرائی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسؤولیت خود محرومند.

‌ماده 28 - اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:[39]

1 - رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری[40]، وزراء معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شورای نگهبان، رئیس‌قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس
دیوان محاسبات كشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات[41]، رئیس‌سازمان بازرسی كل كشور و معاونین وی[42]، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای‌جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیرهیأت دولت، رؤسای دفاترسران سه قوه[43]، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها(دولتی و غیردولتی)[44]، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس‌جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید[45]، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام،‌رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (‌مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی‌ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسؤولیت آنان به كل كشور‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آن‌كه[46] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن‌پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان[47]، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات‌كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و‌شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و‌سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آن‌كه[48] ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3 - شهرداران،[49] مدیران مناطق شهرداری[50]و مؤسسات و شركت‌های وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن و شاغلین در دهیاری و همچنین دهیاران[51] از عضویت در‌شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آن‌كه[52] قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.[53]

4- اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی‌توانند درسمتهای مذكور در این ماده مشغول به كار شوند.[54]

‌ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:

  الف - كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.

ب - كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند.

ج - وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهایی كه غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

‌د - كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند.

هـ - محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضائی.

‌و - محكومین به حدود شرعی.

‌ز - محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضائی.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد.

ی - محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند.

ك - وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (‌اعضاء انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و‌حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته).

ماده 30 - هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام‌نمایند، در غیر این صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ تا پایان همان دوره[55] از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند.

‌ماده 31 - در صورتی كه هر یك از شوراها به علت فوت، استعفاء یا سلب عضویت اعضاء اصلی و علی‌البدل فاقد حد نصاب لازم برای تشكیل‌جلسه گردد، انتخابات میان دوره‌ای همزمان با اولین انتخابات سراسری در موعد مقرر برگزار می‌شود.[56]